Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας


Articles/Άρθρα
Contents/Περιεχόμενα        issue/τεύχος: 5, volume/τόμος: 12, year/έτος: 2017


page/σελίδα 1-18

[full paper]

G. A. Gourzoulidis, I. Tsilikas, A. Serafetinides, I. Sianoudis, P. Stasinopoulou, A. Achtipis, C. Kappa and M. Makropoulou

The identification of occupational exposure to laser radiation in Greece

page/σελίδα 19-25

[full paper]

Eβίτα Ευαγγέλου

Η σημασία της αλληλεπίδρασης ερευνητή – συμμετεχόντων στην συνέντευξη ποιοτικής έρευνας.  Εφαρμογές στην εφαρμοσμένη έρευνα της κοινωνικής εργασίας

page/σελίδα 26-42

[full paper]

Γιώργος Π. Κουρόπουλος

Διερεύνηση του συσχετισμού μεταξύ του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας και της ψυχολογικής κατάστασης των Ελλήνων πολιτών με εφαρμογή ανάλυσης παλινδρόμησης 

page/σελίδα 43-54

[full paper]

Christina Konstantina Kousouni, Adamantia Panagopoulou

The evolution of metalworking in the 19th century: case studies of metal covers of ecclesiastical books in Ionian islands (Zakynthos) in Greece

page/σελίδα 55-71

[full paper]

Sabai Kate, Castro G. Hounmenou, Codjo Emile Agbangba, Donalde D. S. Deguenon, Michel Gbaguidi, Lawal G. K. Nakou et Brice Sinsin

Effets de l’indice de tempιrature et d’humiditι relative de l’air sur la fιconditι des bovins en zone agropastorale de Banikoara (Nord-Bιnin)

page/σελίδα 73-83

[full paper]

Σαββατού Τσολακίδου

Πλαίσιο Ικανοτήτων: προς μια ανθρωποκεντρική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στον Δημόσιο τομέα

[return]/[επιστροφή]                  

  ISSN 17905613